ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਚ ’ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.